NEET-olukorras noorte toetamise ja teenuste koostöömudel

01augAll Day15decNEET-olukorras noorte toetamise ja teenuste koostöömudelTeenusedisaini programmi ja analüüside teostamine

Description

Noored seisavad võrreldes teiste vanuserühmadega silmitsi suuremate töötururiskidega, neil on suurem risk kaotada töö, tõenäosus pikemaks tööotsinguperioodiks ja risk töötada ebakindlamatel töökohtadel. NEET-olukorras noored on noored, kes ei õpi, tööta ega osale täiendkoolitusel. Eesti ametlikul tööturul ja formaalhariduses mitteosalevate või mitteosalemise riskis ehk tõrjutusriskis noorte sihtgrupp on väga eripalgeline, mistõttu noored vajavad individuaalset lähenemist ja tuge (asjakohasest infost mitme osapoolega juhtumikorralduse ja teenuste saamiseni).

 

Haridus- ja Noorteameti korraldatud hanke „NEET-olukorras noortele toe pakkumiseks tuleviku koostöömudeli loomine teenusedisaini meetodil“ raames viidi läbi teenusedisaini protsess NEET-olukorras noortele toe pakkumise mudeli loomiseks ja koostati nimetatud mudeli kirjeldus. Mudel toob esile lahendusviisi, kuidas osapoolte koostöös võimalikult tõhusalt toetada omavalitsuste tasandil NEET-olukorras noori ning jõuda sihtrühma vaatest võimalikult sujuva protsessini.

 

Mudeli loomise olulisima sisendina kasutati koosloome protsessi käigus toimunud kuue töötoa tulemusi, mille käigus kaardistati disainmõtlemise tööriistu kasutades sihtrühma ja valdkonnaga seotud vajadusi ning lahendusvõimalusi. Töötubades osalesid omavalitsuste, riigiasutuste ja nende allasutuste esindajad ning NEET-olukorras noorte tugiprogrammide ja -tegevuste esindajad.

 

Samuti olid olulise kaaluga tulemused töötubadega paralleelselt toimunud uuringutest, mille käigus intervjueeriti sihrühma kuuluvaid noori ja koostati:

• noorte koondportreed (s.o persoonad) koos skeemidega nende senisest käekäigust;

• mudelid noorte liikumisest „ideaalmaailma olukorras“ koostöövõrgustiku toel oma algsetest vajadustest positiivsete lahendusteni (s.o klienditeekonnad).

en_USEnglish