Huvirühmade kaart aitab sul analüüsida ja hallata suhteid nende üksikisikute ja organisatsioonidega, keda sinu lahendus mõjutab või kellest sinu edu sõltub.

Niisiis... millega on tegu?

Tore, et küsisid!

Osapoolte kaart aitab sinu organisatsioonil välja selgitada, kes on need huvirühmad, kellele peate keskenduma, kui soovite olla edukad.

Osapooled võivad olla inimgrupid (nt noored, kellega sa töötad, või vabatahtlikud, kes aitavad sinu tegevusi organiseerida) või organisatsioonid (nt koolid, kellega sa pead koostööd tegema, et jõuda noorteni, või rahastajad) või organisatsioonide mõjukad üksikisikutest esindajad (nt ministeeriumi osakonnajuhataja või suure katusorganisatsiooni juht).

See tööriist aitab sul olulisi osapooli tuvastada, analüüsida ja edukalt koostöösse kaasata. Olulised osapooled on need, keda sul oma mõjueesmärgi saavutamiseks mõjutada tuleb ning kelle negatiivset mõju sinu tegevustele tuleb vältida.

Kasulik oleks täita esmalt ära eesmärgipuu — siis on sul selgem arusaam sellest, kes on need osapooled, kellele sul keskenduda tuleb, et: 

  • saavutada oma mõjueesmärki. Seda sellepärast, et tavaliselt on millegi niivõrd suure ja ambitsioonika saavutamiseks tarvis osapoolte koostöövalmidust, rahastust ja muid samme. 
  • tagada selliste eeltingimuste täitmine, mis peavad olema edu jaoks täidetud. Seda sellepärast, et eelduste täitmine sõltub tavaliselt muuhulgas ka sinu huvirühmade sammudest.

Kõlab hästi! Kuidas see tööriist välja näeb?

Tundub keeruline. Seal on päris palju samme. Kas võiksid seda mulle lähemalt selgitada?

Ikka! Sa võid vaadata videot, et saada idee, mida tööriist endast kujutab, või jätkata lugemist pärast videot.

Okei. Kuidas ma alustama peaksin?

Tegutse nii.

1. Selgita välja ja kaardista tegevused, mida sul oma mõjueesmärkide saavutamiseks ette tuleb võtta. Lisa tegevused, mis on vajalikud sinu mõjueesmärkide saavutamise eelduste täitmiseks. Neid eeldusi saad kindlaks teha eesmärgipuu abil.

2. Tee ajurünnak ja pane kirja kõik osapooled, kes on või võivad olla sinu mõjueesmärgi saavutamise seisukohast olulised. Kes võivad mõjutada sinu tegevuse edukust? Keda sina oma tegevusega mõjutad?

Nagu juba öeldud — osapooled võivad olla inimgrupid või organisatsioonid või organisatsioonide mõjukad üksikisikutest esindajad.

Ja mida tuleks teha nende nelja tühja lahtriga tööriistas?

3. Juba tuvastasid oma osapooled eelmise sammu ajurünnaku käigus. Märgi nende nimed osapoolte kaardi tabelis sobivatesse lahtritesse. Osapooli on mugav paigutada näiteks (virtuaalsete või füüsiliste) märkmepaberitega: üks leht iga osapoole kohta.

Rahvusvahelist projekti exact location can be determined with the help of the scale. For example, the stakeholders with the lowest interest and highest influence in relation to achieving your impact objective (e.g. the potential participants that have currently a negative image of your organisation) should be placed on the top left side of the table.

Kõigile osapooltele sobiva koha leidmine võib võtta aega ja eeldada meeskonnaga läbiarutamist, kuna meeskonnaliikmetel võivad olla erinevad seisukohad osapoolte suhtelise huvi ja mõju osas.

Ja mida tuleks teha tööriista alumise osaga?

4. Analüüsi oma osapoolte kaarti ja otsusta, milliseid samme tuleks ette võtta, et mõjutamist vajavaid ja sinu edukust mõjutavaid osapooli hallata. 

Siin on sulle abiks kaks küsimust:

  • Kes on sinu kõige olulisemad osapooled? 
  • Mida on sul võimalik praktiliselt teha, et maksimeerida nende positiivset mõju ja minimeerida nende negatiivset mõju sinu mõjueesmärgi saavutamisele?

Olgu — kas võiksid seda kõike selguse huvides veelkord korrata?

Ikka! Lühidalt öeldes...

Otsusta, mida soovid saavutada: loo eesmärgipuu ja pane paika mõjueesmärk

Seejärel kaardista oma osapooled:

  • keda soovid mõjutada,
  • kes võivad sind su eesmärkide saavutamisel toetada või takistada. 

Osapooled võivad olla sarnaste omadustega inimeste rühmad või organisatsioonid või organisatsioonide mõjukad üksikisikutest esindajad .

Koosta osapoolte nimekiri. Seejärel jaota nad järgnevasse nelja kategooriasse ja pane kirja konkreetsed meetmed, mida nendega vajadusel rakendada.

1. Kes saavad sind olulisel määral aidata või takistada JA tunnevad su tegevuste vastu tõelist huvi? Pinguta enim just nende inimeste või organisatsioonide kaasamise ja rõõmsaks tegemise nimel. Või kui tegemist on kellegagi, kes soovib sind su mõjueesmärgi saavutamisel takistada, siis planeeri vajalikke ennetavaid meetmeid. 

2. Kes saavad sind olulise määral aidata või takistada, AGA ei tunne su tegevuste vastu erilist huvi? Veendu, et need inimesed või organisatsioonid oleks sinu tööga rahul, kuid ära näe nendega liiga palju vaeva — lõppude lõpuks pole nad ju eriti huvitatud.

3. Need, kes ei saa sind eriti aidata ega takistada, AGA tunnevad su tegevuste vastu tõelist huvi. Kuna neil on huvi, siis hoia neid kursis — kuid ära näe sellega liiga palju vaeva, sest nad ei saa sind eriti aidata.

4. Need, kes ei saa sind eriti aidata ega takistada JA ei tunne su tegevuste vastu erilist huvi. Pinguta nende inimestega suhtlemisel kõige vähem, kui üldse.

Tööriistal on eri keerukusastmetele vastavaid kasutusviise

ALGAJALE: Kirjuta märksõnu oma (meeskonna) kogemuste, arvamuste ja sisetunde põhjal.

KESKTASEMELE: Kaasa kaardi koostamisse ka osapoolte esindajad.

EDASIJÕUDNULE: Uuri oma osapooli lähemalt ja erista osapooltesiseseid segmente nende mõju ja huvi määra alusel. Uurimistöö võib hõlmata intervjuusid, fookusgruppe ja ekspertarvamuste küsimist.

Hakkan vist aru saama. Kas võiksin siiski kindluse mõttes ka näidet näha?

Siin on näide küberkiusamise ennetamise programmist.

 

Okei, aitäh. Saan nüüd aru, kuidas see töötab, aga ma pole ikka veel kindel, kas peaksin seda oma organisatsiooniga kasutama või mitte. Miks ja millal ma peaksin seda tööriista kasutama?

Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas see tööriist saab sind aidata.

Miks seda kasutada võiks?

☑ Selleks, et mõista, kes on täpselt need erinevad inimrühmad ja organisatsioonid, keda sul tuleb kaasata ja mõjutada, et oma mõjueesmärke saavutada – nt noored, kellega sa otseselt töötad, või täiskasvanud, kelle tegevus mõjutab vahetult neid noori, keda soovid aidata. 

☑ Selleks, et seada osapooled vastavalt nende mõju ja huvi määrale sinu mõjueesmärgi saavutamise suhtes tähtsuse järjekorda. Selle vahendi abil saad valida, milliseid meetmeid võiks iga osapoole puhul rakendada ja kui palju aega neile kulutada.

☑ Selleks, et võtta vastutus oma tegevuste eest, mis võivad mingeid inimrühmi negatiivselt mõjutada See on eriti oluline seoses selliste osapooltega, kellel endal puudub võim neid negatiivsete tagajärgedega tegevusi otseselt mõjutada (nt noored, kes areneks teistes programmides kiiremini ja raiskavad seega sinu tegevustes osaledes oma potentsiaali; või siis noored, kes osalevad sinu tegevustes teiste täiskasvanute, nt vanemate või sotsiaaltöötajate käsul).

Ja siin on mõned näpunäited selle kohta, mis hetkedel on seda tööriista ideaalne kasutada.

☑ Enne lühiajaliste eesmärkide ja tegevuste paikapanemist (nt pärast mõjueesmärgi valimist ja mõjueesmärgil põhineva eesmärgipuu täitmist).

☑ Siis, kui soovid veenduda, et oled teadlik kõigist riskidest ja võimalustest, mis on seotud selliste inimeste ja organisatsioonidega, kellel võib olla huvi ja/või võim mõjutada sinu mõjueesmärgi saavutamist.

Aitäh, nüüd ma saan aru!

Kui tahaksid saada rohkem abi mentorluse, konsultatsiooni või uuringute näol, siis saada meile sõnum info@storiesforimpact.com.

etEesti