Balti riikide noorteühenduste mõju juhtimise vajadused ja väljakutsed

Noorte heaolu ja areng on üks meie prioriteetseid valdkondi Stories For Impact’is – noortest sõltub olevik ning veelgi enam tulevik. Lisaks käesolevale projektile oleme aidanud mõju hinnata ja suurendada organisatsioonidel, nagu MTÜ Peaasjad vaimset tervist toetades, SPIN-programmil eluoskuste arendamisel, Telia Eestil küberkiusamise ennetamisel, ja teinud uuringuid erinevate rahastajate jaoks nagu Briti Nõukogu ja Haridus- ja Noorteamet.

Alates jaanuarist oleme koos partneritega Balti riikidest (Eesti Noorteühenduste Liit, the National Youth Council of Latvia, Geri Norai ja Social Enterpreneurship Association of Latvia) tegutsenud Erasmus+ rahastatava projektiga BALTIC : YOUTH : IMPACT just selle nimel, et noortesse panustavatel organisatsioonidel oleksid igapäevaselt kättesaadavad tööriistad ja praktilised näited oma mõju planeerimiseks, hindamiseks ja suurendamiseks. Projekti abil parandame noorteorganisatsioonide oskuseid ja teadmisi sotsiaalse mõju juhtimisel ja edendada sotsiaalse mõju haldamise olulisust.

Tänaseks on projekti esimene etapp läbitud – projektipartnerid analüüsisid Balti riikide noorteorganisatsioone ja sotsiaalseid ettevõtteid, et kaardistada häid näiteid ja soovitusi noorteorganisatsioonidele sotsiaalse mõju haldamisel. Tulemusena koostati sotsiaalse mõju aruanne, mis annab ülevaate varasematest sotsiaalse mõju uuringutest, vaatleb Balti riikide noorteorganisatsioonide häid näiteid ja pakub praktilisi soovitusi, kuidas mõju mõõtmist organisatsioonis alustada ja korraldada. 

Näiteks ilmneb analüüsist, et Eestis on varem noorteühenduste mõju uuritud vaid ühel korral ning selgub, et enamik noorteühendusi mõõdab oma tulemusi ebaühtlaselt ega hinda mõju üldse. Küll aga tuuakse samas raportis välja häid praktikaid, mida noorteühendused kasutada saaksid, et enda mõju mõõtmist alustada, arendada ja hinnata – näiteks Leedu Noorteühenduste Liit (Lijot) praktika näitab, et sotsiaalse mõju mõõtmise andmeid on võimalik edukalt kasutada enda organisatsiooni eesmärgi toetamiseks. 

Peagi alustame esimeste tulemuste jagamist meie kodulehel ja sotsiaalmeedias – seniks aga tutvu tervikliku esimese etapi analüüsiga allpool ning vaata videotutvustusi parimate mõju hindamise praktikate näidete kohta postituse lõpus!

The well-being and development of youth are among our priority fields in Stories For Impact. We have helped many organizations working with the youth to evaluate and increase their impact. These include programmes for supporting mental health, cyberbullying prevention and so on. We’ve also done research for funders like the British Council and the Education and Youth Board of Estonia.

Since January, we have been working with partners from the Baltic States (Eesti Noorteühenduste Liitthe National Youth Council of LatviaGeri Norai ja Social Enterpreneurship Association of Latvia) with the Erasmus+ funded project BALTIC : YOUTH : IMPACT to ensure that youth organizations have tools and practical examples available on a daily basis to plan, assess and increase impact management. With the project, we wish to improve the skills and knowledge of youth organizations in managing social impact. 

For now, the first phase of the project has been completed – the project partners analysed youth organizations and social enterprises in the Baltic States in order to map good examples and recommendations for youth organizations in managing social impact. As a result, a social impact need analysis was prepared, which provides an overview of previous social impact analyses, brings out good examples of youth organizations and their impact management in the Baltic States and offers practical recommendations on how to start measuring impact. 

For example, the report shows that in Estonia the impact of organizations working with youth has been studied only once in the past and it turns out that most of these organizations measure their results unevenly and do not assess their impact at all. However, the same report highlights good practices that youth organizations can use to start, develop and evaluate their own impact measurement – for example, the practice of the Lithuanian Youth Association (Lijot) shows that social impact measurement data can be successfully used to support the organization’s goal.

We will soon start sharing the first results on our website and social media – in the meantime you can check out the comprehensive first stage analysis below. 

More posts

etEesti